Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.enduro-cross.pl

I. Definicje. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

2. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r.

3. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

4. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Produkt – produkt dostępny w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

7. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.enduro – cross.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.

8. Sprzedawca – OFFROAD BROTHERS S.C. Seweryn i Sebastian Birula-Białyniccy, ul. Myśliwska 8, 95-100 Zgierz, numer NIP 9471987424, numer REGON 364935409, tel. 792 801 222, adres poczty elektronicznej: sebastianbialynicki@enduro-cross.pl

9. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

II. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.enduro-cross.pl.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4. Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem :

    - Poczta Elektroniczna

    - Telefonicznie

5. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

III. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.enduro–cross.pl, pocztą elektroniczną na adres: sklep@enduro-cross.pl oraz telefonicznie: 792 801 222.

3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

    a) wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;

    b) dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

    c) wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

    d) potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5. Klient poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania  kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

7. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu bez rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z rejestracją konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie się na konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie jednego dnia od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

9. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona  jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

10. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.

11. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z propozycji  dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.

12. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

IV. DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika..

2. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej.

4. Informacja o kosztach dostawy, jest dostępna na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5. Sprzedawca może w ramach promocji odstąpić od  pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera klient proszony jest o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

V. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Przelewem bankowym na rachunek nr 58 1050 1461 1000 0092 2904 1281

b) Za pomocą systemu płatności Przelewy24. Operatorem płatności jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

c) Płatność kartą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu od Umowy sprzedaży może odstąpić również odstąpić Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, tj. osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3.  Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i ust.2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Osoba odstępująca od Umowy sprzedaży zobowiązana jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub w inny wskazany przez Klienta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Klienta na rachunek bankowy Klienta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Klienta na adres Klienta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Dokonywanie zwrotów możliwe jest również w sklepie  stacjonarnym pod adresem Myśliwska 8, 95-100 Zgierz .

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów

    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku niezgodności z Produktu z Umową sprzedaży Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące zgodności towaru z umową zawarte w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.

5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca, który odbiera od Klienta towar na swój koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce : …....

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, (ii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; (iii) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o obniżeniu ceny.

8. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce …..

9. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Myśliwska 8, 95-100 Zgierz lub na adres e-mail : sklep@enduro-cross.pl

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

12. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z prowadzeniem konta Klienta przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail : sklep@enduro-cross.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. KONSUMENT ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KONSUMENTA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest OFFROAD BROTHERS S.C. Seweryn i Sebastian Birula-Białyniccy, ul. Myśliwska 8, 95-100 Zgierz, tel. 792 801 222, adres poczty elektronicznej: sebastianbialynicki@enduro-cross.pl

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies, wszelkie informacje na ten temat dostępne są w Zakładce Polityka Prywatności.

2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu oraz pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.